Privacyverklaring - Dé voetbalclub van Baarn

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SV Baarn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Baarn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als SV Baarn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een email aan secretaris@svbaarn.nl.
Hieronder wordt nader uitgelegd welke gegevens wij voor welk doel bewaren en gebruiken. Hieraan is ook de AVG-verklaring gekoppeld, die wij geregeld aanpassen aan de hand van het stappenplan voor sportclubs.

Telkens als er belangrijke wijzigingen in deze verklaring zijn aangebracht, dan plaatsen wij een actuele versie van deze verklaring als een downloadable pdf-bestand. Wij adviseren u regelmatig een bezoek te brengen aan deze pagina op de website.

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. SV Baarn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Baarn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, roepnaam en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres(sen);
 • Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas);
 • Legitimatienummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar communicatie@svbaarn.nl.

Op de vereniging is camerabewaking in de kantine geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is.

Waarom wij gegevens nodig hebben

SV Baarn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Afhandelen van uw contributie en andere betalingen
 • Informeren over (sport-)activiteiten
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering
 • Registreren, bijhouden en informeren over het vrijwillgerssysteem en statistieken

Hoe lang wij gegevens bewaren

 • SV Baarn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld;
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving);
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden;
 • Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen, vrijwilligersstatistieken zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Delen met anderen

SV Baarn deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink en Voetbalassist waarmee ook uitwisseling van (persoons-)gegevens met de KNVB plaatsvindt. In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van SV Baarn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@svbaarn.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging

SV Baarn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, meer informatie kunt u vinden in Richtlijn cameratoezicht en bewaking.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@svbaarn.nl.

Vragen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij secretaris@svbaarn.nl.

De huidige versie van deze verklaring is het laatst gewijzigd op 27 juni 2023.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!