Cookie beleid sv Baarn

De website van sv Baarn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

1. De vereniging is genaamd SPORTVERENIGING BAARN, verkort ook genaamd: S.V.
Baarn, hierna te noemen: ”de vereniging”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarn.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer
van Koophandel te Amersfoort, onder dossiernummer: 31019350.

Artikel 2 - Duur
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. De vereniging is opgericht op 20 maart 1908.

Artikel 3 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport
in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en
evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB,
kunnen lid zijn van de vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die
niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het
lidmaatschap heeft beëindigd.
b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de
vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB
aan te vragen.
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de
eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met
inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere
verdiensten ten voor de vereniging het predikaat “erelid” of het predikaat “lid van
verdienste” verlenen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging
onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden
rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid
nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur
onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur
daartoe niet te machtigen.
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden
verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende
algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft
verklaard.
3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten
en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend
door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van
een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar
hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur,
van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te
leven;
b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de
KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de
voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.
d. bij het aangaan van het lidmaatschap zich beschikbaar te stellen voor
vrijwilligerswerk binnen de vereniging

Artikel 6 - Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van
organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de
voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de
behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het
Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de
organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling
door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen
van de vereniging te beschouwen.
3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder
b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het
Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen
worden opgelegd:
1. berisping;
2. schorsing;
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij
voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een
in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
6. geldboete.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In
spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden
medegedeeld.
c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de website van de vereniging
gepubliceerd.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende
de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door
middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst met opgave van
redenen van het besluit in kennis gesteld.
7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die
bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan
toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad en/of op de website van de
vereniging zijn gepubliceerd.
8. a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan
wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde
straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij
de algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.
b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een
Tuchtreglement anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan
het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk
geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot
opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden
gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke
rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet
niet van toepassing.
b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
worden beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3, lid 4 onder b en lid 6 van dit
artikel.
c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is
beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of
beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke
ingang op te zeggen.
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht
nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd
opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte
van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende
deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht
om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en
die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde
bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene
vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de algemene vergadering
b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.
De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het
bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - in het
clubblad, door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een
bericht op de website van de vereniging - mededeling aan de leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van
twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van
een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken
en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Voorts
is het bestuur gehouden goedkeuring te verkrijgen van de algemene vergadering voor
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of
waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,--) te boven gaande.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij
afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen
te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden
toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde
voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde
handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
desbetreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een
daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen
van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de
stemming deel te nemen.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering
- een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt
een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen
melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en
één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te
maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit
de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel
zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Degene, aan wie het predikaat erelid of lid van verdienste is verleend, is vrijgesteld van
het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die
commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene
vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig,
tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de
wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een
ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander
worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan
geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de
ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij
tot wie het was gericht.
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van
het besluit regelen
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het
einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij
een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een
daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging
is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering
wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere
besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij
de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering gehouden (de jaarvergadering).
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel
van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving en/of via een langs
elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden,
als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één,
ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij
behorende toelichting;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen
gemaakt. De notulen worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging
gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Een lid dat de leeftijd van
achttien (18) jaar nog niet heeft bereikt, mag in de algemene vergadering worden
vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of de
voogd).
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene
vergadering.
c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op
toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te
voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens
beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Het stemrecht van een lid dat de leeftijd van
twaalf (12) jaar nog niet heeft bereikt wordt uitgeoefend door zijn wettelijke
vertegenwoordiger (één van de ouders of de voogd).
3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast
zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan
in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die
personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste
aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
- blanco uitgebracht zijn;
- op enigerlei wijze ondertekend zijn;
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid
waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór
vergadering kennis gegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving
en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de
website van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van
deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel
neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring
van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 19 - Fusie
1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2
en 4 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een
of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

Artikel 20 - Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en
lid 2 van overeenkomstige toepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is (quorum).
c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering
aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht
doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering. Het
besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen
bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als
vereffenaars.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting
hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer
vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo
bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het
batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een
maatschappelijk doel ten doel stelt.
5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s)
worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 21 - Reglementen
1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere
reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de
KNVB.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!